Giriş

“Olimp Söwda” , “Fixed Time”, “FX” we “Aksiýalar” ýaly dürli aktiwleri we söwda usullaryny hödürleýän onlaýn söwda we maýa goýum platformasydyr.
2014-nji ýylda esaslandyryldy we şondan soň 88 milliondan gowrak söwdagär hasaby, 30 million aýlyk amal we ortaça aýlyk töleg 16 million bilen pudagyň lideri boldy.

Olimp söwdasy Halkara Maliýe Komissiýasy tarapyndan düzgünleşdirilýär we kämilligi, müşderi goldawy, innowasiýa we ykjam söwda programmasy üçin birnäçe baýrak aldy.

Täze derejeden başlap hünärmenlere çenli ähli derejedäki söwdagärler üçin ygtybarly, aç-açan we elýeterli söwda tejribesini üpjün etmegi maksat edinýärler.

Taraz

 • Goýum ýa-da pul tölegi ýok
 • Mugt Demo hasaby bar
 • Maliýe toparynyň agzasy
 • Müşderi hyzmaty 24/7 elýeterli

Garamaýan taraplary

 • Diňe bir söwda platformasy bar
 • Countrieshli ýurtlarda söwda etmek üçin elýeterli däl (EUB, Angliýa we ABŞ)
 • Uzak çekmek prosesi


Olymp Trade syn: Söwda platformasy, hasap görnüşleri we tölegler

Hasap görnüşleri

“Olimp Söwda” söwda platformasynyň iki esasy hasap görnüşi bar. Her kim üçin elýeterli bolan strategiýalar, görkezijiler we okuw materiallary bilen üpjün ediljek esasy hasap. Şahsy analitikden başlap, gizlin strategiýalara we girdejililigiň ýokarlanmagyna çenli has köp peýdasy boljak VIP hasaby.

Olymp Trade syn: Söwda platformasy, hasap görnüşleri we tölegler

Olimp Söwda VIP hasaby

Hasap söwdada ösen we gaty hünärmen söwdagärler tarapyndan makullanan müşderiler üçin elýeterlidir. Hasabyň göni ulanylmagy we ulanylmagy üçin söwdagärler iki müň dollar (2000 $) ýa-da walýuta ekwiwalentini goýmaly.

VIP hasaplaryny alan müşderiler has çalt pul almakdan peýdalanýarlar we VIP geňeşçisiniň, maliýe analitikleriniň we dürli söwda gurallarynyň kömegini alýarlar.

Taraz

 • Çalt çykarmak
 • VIP geňeşçisi
 • Elit söwdagärler üçin amatly
 • Uly maýa goýum söwdagärleri üçin amatly ýer
 • Mugt Demo hasaby bar

Garamaýan taraplary

 • Iň ýokary goýum mukdary
 • Täze söwdagärler üçin amatly däl


Olimp Söwda standart hasaby

Söwdagärleriň köpüsi tarapyndan ulanylýan söwda hasaby, adaty hasap bolup, tölegsiz söwda ýa-da mugt Demo hasaby barlamak isleýän islendik müşderi üçin elýeterlidir.

Hasap bilen söwda etmek üçin iň az mukdar, bir dollar we söwda üçin iň ýokary mukdar iki müň dollar. Standart hasap, üstünlikli söwda bolanda iň ýokary segsen göterim girdeji gazanmaga mümkinçilik berýär. Standart hasaby bilen, iň azyndan on dollar pul serişdesi bar, hiç hili pul almak üçin çägi ýok.

Çekişler 24 sagada çenli dowam edip biler, iň köp garaşmak wagty üç gün.

Taraz

 • Mugt Demo hasaby bar
 • Pes söwda tölegleri
 • Iň pes goýum hasaby
 • Her üstünlikli söwda üçin iň ýokary girdeji 80%
 • Iň pes çykdajy mukdary

Garamaýan taraplary

 • Uzak çekmek prosesi


Goýum we yzyna almak

"Olimp Söwda" söwdagärlerine goýumlar we goýumlar barada dürli mümkinçilikleri hödürleýär. Goýumlar bilen söwdagärler hasaplaryny dürli töleg usullary arkaly maliýeleşdirip bilerler; bu usullar Visa we MasterCard, elektron tölegler we Boleto ulanmagy öz içine alýar. “Boleto” Braziliýada ýerleşýän ähli müşderiler üçin elýeterli.
Olymp Trade syn: Söwda platformasy, hasap görnüşleri we tölegler

Elektron gapjyklary ulanmagy makul bilýän müşderiler Web Money, Neteller, Skrill, Bitcoin, Qiwi we Yandex Money arkaly ýüz tutup bilerler. Çekişleriň töleg üçin hem edil şonuň ýaly mümkinçilikleri bar.

Taraz

 • Goýum tölegi ýok
 • Iň pes goýum mukdary
 • Çalt goýum amallary
 • Goýumlar üçin dürli wariantlar

Garamaýan taraplary

 • Hiç


Goýum opsiýalary

 • Bank sim geçirişi
 • Karz we debet kartlary
 • Elektron gapjyklar


Yza çekmek

“Olimp Söwda” bilen, söwdagärler goýumy gutarandan soň, pul alyp bilerler. Yza çekmek haýyşyna iň köp garaşmak üç güne çekip biler, emma “Olimp Söwda” geleşigi mümkin boldugyça çalt tamamlamaga synanyşýar. Standart hasaby bolan islendik söwdagär, ortaça garaşmagyň wagty ýigrimi dört sagat. Şeýle-de bolsa, VIP hasaby eýesi hökmünde ortaça garaşmagyň wagty bary-ýogy birnäçe sagat.

Çekiş tölegi ýok we iň az çykdajy mukdary on dollar. Munuň bilen birlikde, ähli amal tölegleri Olimp söwdasynda bolup, söwdagärlere komissiýa tölemeýär.

Taraz

 • Çekiş tölegi ýok
 • Çalt çykarmak prosesi
 • Iň pes çykdajy mukdary

Garamaýan taraplary

 • Hiç


Çekiş opsiýalary

 • Bank sim geçirişi
 • Karz we debet kartlary
 • Elektron gapjyklar

Söwda platformalary

“Olimp Söwda” üçin häzirki söwda platformasy, “Olimp Söwda” programma üpjünçiligini döredijiler tarapyndan döredilen we işlenip düzülen içerki söwda platformasydyr. Söwda platformasy ykjam programma hökmünde Android we iOS programma üpjünçiliginde işleýär. Bu, “Olimp Söwda” müşderileriniň islän wagty, islendik ýerde söwda edip biljekdigini aňladýar.

Müşderiniň synlaryna we seslenmelerine görä, söwda platformasy ulanyjy üçin amatly we müşderiniň söwda strategiýalary barada aýdylanda ugry aňladýar. “Olimp Söwda” we ykjam amaly, maliýe bazarynda bar bolan iň oňat programmalaryň biri hasaplanýar.

Olimp söwdasy üçin söwda platformasy öz-özüne ýeterlik we düşünmek gaty aňsat; söwdagärlere iň oňat söwda strategiýasyny tapmaga kömek edýän tehniki görkezijileri we derňew gurallaryny öz içine alýar. Içerki “Olimp Söwda” söwda platformasy, söwdagärlere belli bir aktiw barada täzelenmäge we gidişini yzarlamaga mümkinçilik berýän sahypanyň aşagyndaky taryh bölümini hödürleýär. Sahypanyň çep tarapynda söwda diagrammasy bar we sahypanyň sag tarapynda söwdagäriň söwdanyň dowamlylygyny, söwdanyň mukdaryny kesgitlemäge we Goýmak ýa-da Çagyryş görnüşini goýmaga rugsat berlen nyşan bar. .

Şeýle hem, size MetaTrader4 söwda platformasynyň bardygyny görersiňiz. MT4 dünýäde iň ýaýran we iň täsirli söwda platformalarynyň biridir we söwdagärleriň köpüsi muny bilýär.

Olymp Trade syn: Söwda platformasy, hasap görnüşleri we tölegler
Web söwda platformasy

Olimp söwdasy, baha sargytlary we wagt sargytlary bilen söwda sargytlarynyň iki görnüşi bar. Bahalar sargytlary bilen, çäklendirilen bahaňyza baglylykda sargyt edip bilersiňiz. Wagt sargytlary barada aýdylanda bolsa, belli bir wagtda sargyt edip bilersiňiz, ol talap edilýän wagtda awtomatiki ýerine ýetiriler.

“Olimp Söwda” söwda platformasy hasaby üçin duýduryşlary we habarnamalary işjeňleşdirip bilmersiňiz, emma geçmişdäki we garaşylýan sargytlaryňyzyň hemmesini görüp bilersiňiz. Şeýle hem, şol söwdalar barada jikme-jik hasabat bilen birlikde, öňki söwdagärleriňize göz aýlap bilersiňiz. Bu, söwdalaryňyzy we indiki näme bolup biljekdigiňizi yzarlamaga kömek eder.

“Olymp Trade” platformasy bilen interfeýs gaty ýönekeý we ulanmak aňsat. Görkezijileri, gurallary we maliýe bazarlaryny tapmak bilen baglanyşykly mesele tapmarsyňyz. Web söwda platformasy köp diagramma platformasy bolup, birbada birnäçe diagrammany işledip bilersiňiz.


Stol söwda platformasy

Stol söwda platformasy “Olimp Söwda” web söwda platformasyna meňzeýär, ýöne iş stoly söwda platformasy enjamyňyza, Windows ýa-da Mac-a goşmaça hökmünde göçürilmeli.

Taraz

 • Windows we MT4-de bar
 • Köp funksiýaly diagramma gurallary
 • Ansat giriş we ulanyjy üçin amatly
 • Özbaşdak düzülip bilner
 • 200+ maliýe bazary bar

Garamaýan taraplary

 • Duýduryş we duýduryş ýok


Jübi söwda platformasy

“Olymp Trade” mobil programmasy, baha sargytlary we wagt sargytlary bilen söwda sargytlarynyň iki görnüşi bar. Bahalar sargytlary bilen, çäklendirilen bahaňyza baglylykda sargyt edip bilersiňiz. Wagt sargytlary barada aýdylanda bolsa, belli bir wagtda sargyt edip bilersiňiz, ol talap edilýän wagtda awtomatiki ýerine ýetiriler.

“Olymp Trade” mobil programmasy bilen, barmak yzyňyzy söwda hasabyňyza girmegiň bir görnüşi hökmünde ulanyp bilersiňiz. Barmak yzyny tanamak aýratynlygy tapmak gaty seýrek, sebäbi ösen tehnologiýany talap edýär. Iki basgançakly giriş prosesi bolmasa-da, barmak yzyny tanamak has gowy alternatiwadyr.

Jübi amaly platformasy bilen, ykjam sazlamalaryňyz arkaly duýduryşlary we habarnamalary işjeňleşdirip bilersiňiz. Enjamyňyzyň sazlamalarynda tapylan itek habarnamasy görnüşinde görersiňiz.

Umuman aýdanyňda, “Olimp Söwda” ykjam programmasy ulanyjylara dostlukly we ýolagçy söwdagärlere söwda etmek üçin möhüm pursatdan hiç wagt sypdyrmaga mümkinçilik berýär. Jübi programmasy programma üpjünçiligi, iOS we Android bilen söwdagärler üçin elýeterlidir. “Android” arkaly, girmegiň başga bir görnüşi hökmünde barmak yzyny tanamak aýratynlygyny açyp bilersiňiz.

Taraz

 • Söwda 24/7
 • Ulanyjy üçin amatly
 • Giriş üçin barmak yzyny tanamak
 • 200+ maliýe bazary bar
 • Köp diagramma aýratynlygy bar

Garamaýan taraplary

 • Iki basgançakly giriş prosesi ýok

Müşderi hyzmady

“Olimp Söwda” bilen 247 elýeterli müşderi hyzmatyny goldaýarlar. Müşderi goldawyna e-poçta, telefon goldawy ýa-da aragatnaşyk formasy arkaly baryp bolýar. Olaryň telefon goldawy Günorta Afrikada we Argentinada elýeterlidir.

Taraz

 • 24/7 elýeterli
 • Müşderi goldawynyň dürli usullary
 • Degişli jogaplar

Garamaýan taraplary

 • PO müşderi hyzmaty haýal iş bolup biler


Aragatnaşyk serişdeleri

 • E-poçta iberiň
 • Telefon goldawy
 • PO salgysy
Söwdagärleriň köpüsi, esasanam müşderi hyzmatyny goldamak we yzyna almak prosesi bilen, Olimp söwdasynyň söwda tejribesi haýran galdyrdy. Çekmegi haýyş eden söwdagärler öz serişdelerini bary-ýogy 24 sagatda alýarlar, VIP hasaby eýeleri bolsa birnäçe sagadyň içinde alýarlar. Müşderi hyzmatyndan peýdalanan söwdagärleriň köpüsi, çalt we degişli jogaplara minnetdar boldular, ýöne PO müşderini goldamak usuly beýleki müşderi goldaw opsiýalary bilen deňeşdirilende haýal hasaplandy.

Netije

"Olimp Söwda" 2014-nji ýylda Sankt Winsentde we Grenadinlerde döredilen söwda hyzmatlaryny üpjün ediji. Häzirki wagtda olaryň standart hasaby ýa-da VIP hasaby ulanyp, 25,000+ işjeň ulanyjy bar. Olimp söwdasy, söwdagär bilen dellalyň arasynda araçy bolan meşhur Halkara Maliýe Komissiýasynyň (IFC) agzasy bolmak bilen düzgünleşdirilýär. IFC-iň agzalary, dellal tarapyndan ýüze çykan haýsydyr bir maliýe ýalňyşlygy bar bolsa, 20,000USD maliýe öwezini dolmak bilen birlikde, Gözegçilik we baha bermek görnüşi hökmünde ýyllyk hasabaty tabşyrmaly.

Olimp söwdasy iň meşhur dellallardan biridir. Şeýle-de bolsa, ABŞ, Angliýa we Japanaponiýa bilen çäklenmän, dürli ýurtlardan gelen müşderileri kabul etmeýärler. Şeýle hem, sosýal mediýany söwdagärleriň öwrenmegi üçin bilim guraly hökmünde ulanyp, güýçli sosial mediýa bar bolan gaty az dellallaryň biri.

Thank you for rating.